PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent filologii polskiej posiada ogólne wykształcenie humanistyczne, które obejmuje podstawową wiedzę z zakresu filologii polskiej– nauki o języku, literaturze i kulturze (polskiej oraz powszechnej). Polonista nie ma więc problemów z analizowaniem zjawisk i procesów literackich, językowych i kulturowych zarówno przeszłości, jak i współczesności. Bez problemu posługuje się on specjalistyczną terminologią z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa.

Filologia polska otwiera przed absolwentem kilka możliwości pracy zawodowej. Zależnie od wybranej specjalizacji, można pracować m.in. w szkolnictwie zarówno w charakterze nauczyciela języka polskiego, jak i specjalisty w kuratorium oświaty, czy innym ośrodku zajmującym się dokształcaniem nauczycieli. Program specjalizacji nauczycielskiej studiów pierwszego stopnia przygotowuje do pracy dydaktycznej w szkole podstawowej i gimnazjum, a absolwent studiów magisterskich posiada kwalifikacje do nauczania języka polskiego także w szkołach ponadgimnazjalnych. Zależnie od programu specjalizacji absolwent może także uzyskać uprawnienia do nauczania dodatkowych, pokrewnych przedmiotów, np. wiedzy o kulturze.

Polonista spełni się z pewnością również w roli redaktora, korektora oraz dziennikarza w prasie, radiu, telewizji. Po ukończeniu specjalności wydawniczej/edytorskiej absolwent przygotowany jest do podjęcia pracy zarówno w wydawnictwach komercyjnych, jak i naukowych. Posiada on bowiem nie tylko podstawę teoretyczną związaną ze znajomością prawa autorskiego, historią edytorstwa i tekstologią, ale też zdobywa praktyczną umiejętność edycji i adiustacji tekstu, składu komputerowego, a także organizacji pracy wydawniczej i marketingu książki.

Z kolei absolwent specjalności publicystycznej lub dziennikarskiej to osoba, której nie jest obca ani historia, ani teoria mediów, która potrafi samodzielnie dokonywać analiz i interpretacji tekstów kultury wysokiej i popularnej, posiada posiada praktyczną umiejętność pisania tekstów, także krytycznych. to sprawia, że również na rynku zawodów takich, jak recenzent, krytyk literacki, filmowy, teatralny istnieje zapotrzebowanie na polonistów. Absolwent filologii polskiej może również znaleźć zatrudnienie w wszelkiego rodzaju instytucjach, których celem jest upowszechnianie kultury tj. teatrze, bibliotece, regionalnym ośrodku kulturowym itp.

Ponadto poloniści bywają zatrudniani również jako organizatorzy imprez kulturalnych, artystycznych, czyli szeroko rozumiani animatorzy kultury. Mogą również pracować jako rzecznicy prasowi albo specjaliści PR. Często zdarza się również, że studia polonistyczne stanowią wstęp do kariery naukowej humanistów.

Ponadto warto zaznaczyć, że już absolwent filologii polskiej pierwszego stopnia powinien znać język obcy na poziomie B2. Dodatkowo program studiów gwarantuje poznanie podstaw języka i kultury łacińskiej i historii Polski. Ponadto student polonistyki z pewnością będzie musiał opanować podstawowe zagadnienia z dziejów filozofii europejskiej oraz elementarne pojęcia i koncepcje kulturoznawcze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *