Specjalizacja nauczycielska

Specjalizacja nauczycielska jest specjalizacją zawodową. Studia te, oprócz wiedzy z zakresu literatury, językoznawstwa i wiedzy o krajach danego kręgu językowego, zapewniają przygotowanie studentów do nauczania w publicznych i niepublicznych szkołach na wszystkich poziomach edukacji. Jej ukończenie oznacza także uzyskanie przez absolwenta uprawnień do pracy w innych placówkach edukacyjnych, opieki nad grupami w ramach różnych form wypoczynku zorganizowanego (kolonie, obozy) oraz organizowanie i prowadzenie kursów indywidualnych i grupowych.

Obowiązkowo każda specjalizacja nauczycielska obejmuje swoim programem zajęcia z psychologii. Przyszły nauczyciel zapoznaje się ze współczesnymi teoriami psychologicznymi, które mogą mieć zastosowanie w jego pracy, a także z zagadnieniami dotyczącymi rozwoju człowieka oraz zaburzeń rozwojowych (z uwzględnieniem różnic indywidualnych) oraz elementami psychologii społecznej. Studenci ponadto poznają efektywne metody planowania pracy własnej i ucznia. Program obejmuje głównie zagadnienia pozwalające przyszłemu nauczycielowi rozpoznawać problemy uczniów i odpowiednio na nie reagować.


Jednym z ważniejszych przedmiotów specjalizacji nauczycielskiej jest z pewnością pedagogika, której celem jest zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami teorii edukacji, metodami, formami, rezultatami pracy pedagogicznej. Student uczy się odpowiednio kontrolować i oceniać rezultaty nauki, planować pracę z uczniami w taki sposób, by w trakcie zajęć edukacyjnych efektywnie realizowane były cele nauczania. Ponadto wie jak rozbudzić zainteresowania poznawcze uczniów i ich rozwój intelektualny.


Natomiast podczas zajęć z metodyki studenci zapoznają się z problemami kształcenia językowego i literacko-kulturowego. Dodatkowo rozwijają umiejętności praktycznego wykorzystania na lekcjach różnych dziedzin wiedzy filologicznej oraz psychologicznej i pedagogicznej w planowaniu i organizacji pracy z uczniami. Uczą się selekcjonować i porządkować treści nauczania pod kątem omawianego zagadnienia, przygotowują scenariusze różnych typów lekcji.

Oprócz tych podstawowych przedmiotów, specjalizacja nauczycielska obejmuje również wiele innych. Przyszli nauczyciele będą musieli uzyskać również wpis m.in. z emisji głosu i technik mowy. Te zajęcia koncentrują się na poszerzeniu możliwości wokalnych, poprawiają technikę mowy i wyrazistość wypowiedzi, kształcą umiejętności w zakresie przezwyciężania złych nawyków emisyjnych oraz ochrony narządów służących jego wydawaniu.

Popularną ostatnio tematyką jest również wykorzystanie technik multimedialnych w pracy nauczyciela. Studentom przedstawiane są korzyści płynące z zastosowania nowych środków komunikacji w procesie edukacji.

Warto wspomnieć, że podczas zajęć przewidzianych programem specjalizacji student nabywa również wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnie pojętych zasad organizacji i struktury współczesnej szkoły i edukacji, a także współpracy i komunikacji z uczniem, zespołem uczniów, dyrekcją szkoły i członkami rady pedagogicznej, rodzicami. Ponadto po zaliczeniu specjalizacji student zna zapisy podstawowych aktów prawnych dotyczących praw i obowiązków nauczyciela, organizacji szkoły.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *